مطلب قابل عرضی نیست

هیچی

درباره من و شما

۷۴۶

 

من چی بگم وقتی اقبال به این قشنگی گفته

 

 

دم مرا صفت باد فرودین کردند😌

گیاه را ز سرشکم چو یاسمین کردند😢

نمود لالهٔ صحرا نشین ز خونابم😓

چنانکه بادهٔ لعلی به ساتگین کردند

بلند بال چنانم که بر سپهر برین😎

هزار بار مرا نوریان کمین کردند😎

فروغ آدم خاکی ز تازه کاریهاست👌

مه و ستاره کنند آنچه پیش ازین کردند🙂

چراغ خویش بر افروختم که دست کلیم

درین زمانه نهان زیر آستین کردند😐

در آبسجده و یاری ز خسروان مطلب😏

که روز فقر نیاکان ما چنین کردند☺

 

 

قشنگ بود نه؟😊